Stanovy

S T A N O V Y

SLOVENSKÁ ESPERANTSKÁ FEDERÁCIA

(SLOVAKIA ESPERANTA FEDERACIO)

Časť prvá

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

Slovenská esperantská federácia SKEF (ďalej len federácia) vznikla na základe zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní obča­nov z 27.marca 1990. Je nezávislou záujmovou inštitúciou, ktorá vyvíja svoju činnosť na podporu rozširovania a použí­vania medzinárodného jazyka esperanta. Federácia je právnickou osobou.

Článok 2

Poslanie federácie

Poslaním federácie je rozširovať a prakticky využívať jazyk esperanto, propagovať ho a uplatňovať v komunikácii, združovať ľudí s cieľom odstraňovať jazykovú diskrimináciu, informačne oslobodzovať a propagovať Slovensko v zahraničí. Za tým účelom federácia organizuje podujatia podporujúce používanie esperanta a vzdelávanie v tomto jazyku.

Článok 3

Sídlo federácie

Sídlom federácie je Martin. Adresa sídla: Zvolenská 15, 036 01 Martin

Článok 4

Členstvo

  1. Federácia združuje na základe dobrovoľnosti územné esperantské organizácie, kluby a jednotlivcov, ktorí chcú aktív­ne spolupracovať pri plnení poslania federácie.

  2. Federácia spolupracuje s inými odbornými a záujmovými esperantskými organizáciami na základe osobitných zmlúv.

Článok 5

Vznik a zánik členstva

5.1. Členom federácie sa môže stať každá územná esperantská organizácia, klub alebo jednotlivec, ktorý súhlasí s týmito stanovami a podá písomnú prihlášku o prijatie za člena. Organizácia, klub a riadny individuálny člen sa stávajú členom federácie dňom prijatia predstavenstvom.
Internetovým členom sa stáva každý jednotlivec, ktorý sa prihlási prostredníctvom internetu.

5.2. Členstvo vo federácii zaniká:

 1. písomným odstúpením od členstva a po vysporiadaní všetkých záväzkov voči federácii;

 2. zrušením federácie alebo ukončením jej činnosti;

 3. vylúčením z federácie;

 4. neplatením členského viac ako 1 rok.

5.3. Člen môže byť z federácie vylúčený uznesením rady, ak svojím konaním poškodí záujmy federácie, ak poruší tieto sta­novy alebo iným spôsobom škodí poslaniu federácie.

Článok 6

Práva a povinnosti členov federácie

6.1. Práva členov územných organizácií, klubov a riadnych individuálnych členov združených vo federácii:

 1. navrhovať, voliť a byť volení do orgánov federácie;

 2. podávať návrhy na rozvíjanie a zlepšovanie jej činnosti;

 3. navrhovať prerokovanie otázok zásadného významu na kon­ferencii federácie;

 4. vyjadrovať sa k činnosti orgánov federácie;

 5. zúčastňovať sa na podujatiach federácie.

6.2. Povinnosti členov územných organizácií, klubov a riadnych individuálnych členov združených vo federácii:

 1. dodržiavať stanovy a vnútorné predpisy federácie;

 2. plniť uznesenia orgánov federácie;

 3. platiť členské príspevky vo výške a lehote stanovenej radou;

 4. funkcionári sú povinní aktívne sa zúčastňovať na čin­nostiach orgánov federácie a účinne prispievať k plneniu jej úloh.

6.3. Práva internetových členov:

 1. byť informovaný o činnosti federácie prostredníctvo internetu;

 2. podávať návrhy na rozvíjanie a zlepšovanie činnosti federácie;

 3. vyjadrovať sa k činnosti orgánov federácie;

 4. zúčastňovať sa na podujatiach federácie;

 5. platiť dobrovoľné členské podľa vlastného uváženia .

Časť druhá

Článok 7

Orgány federácie

7.1. Riadiacimi orgánmi sú:

 1. kongres

 2. rada

 3. predstavenstvo

 4. predseda

7.2. Kontrolným orgánom je revízna komisia, resp. revízor.

7.3. Funkčné obdobie orgánov je spravidla trojročné.

7.4. Výkon funkcie v orgánoch môže byť odmeňovaný podľa zásad odmeňovania, ktoré schvaľuje rada.

Článok 8

Kongres federácie

8.1. Kongres je najvyšším orgánom federácie.

8.2. Kongres zvoláva predseda na základe uznesenia rady. Kongres sa koná najmenej raz za 3 roky. Mimo­riadny kongres musí byť zvolaný do 3 mesiacov, ak o to požiadajú minimálne 2 organizácie alebo kluby, alebo revízna komisia.

8.3. Kongres:

 1. prijíma a mení stanovy federácie, jej rokovací a volebný poriadok;

 2. stanovuje koncepčné zámery činnosti;

 3. určuje počet členov predstavenstva, volí a odvoláva členov predstavenstva, predsedu federácie a revízorov;

 4. schvaľuje plán činnosti na volebné obdobie, správu o výsledkoch hospodárenia, správu o činnosti federácie;

 5. rozhoduje o sporných veciach;

 6. prerokúva a schvaľuje správu revízorov za uplynulé ob­dobie.

8.4. Kongres vedie predseda alebo poverený člen rady.

8.5. Kongres je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpo­lovičná väčšina zvolených delegátov.

8.6. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných delegátov.

Článok 9

Rada federácie

9.1. Rada riadi činnosť federácie medzi zasadnutiami kongresu.

9.2. Radu tvoria:

 1. dvaja reprezentanti každej územnej organizácie alebo klubu;

 2. členovia predstavenstva;

 3. predseda federácie.

9.3. Rada sa schádza spravidla 2-krát do roka.

9.4. Rada:

 1. pripravuje kongres, predkladá mu správu o činnosti a návrh plánu činnosti;

 2. schvaľuje výšku členského príspevku a rozpočet federácie;

 3. stará sa o plnenie plánu činnosti federácie a o plnenie roz­počtu;

 4. prerokúva návrhy a pripomienky členov.

Článok 10

Predstavenstvo federácie

Členov predstavenstva volí na konkrétne funkčné miesta kongres federácie. Predstavenstvo sa schádza podľa potreby, spravidla 4x za rok. Je výkonným orgánom federácie v čase medzi zasadnutiami rady. Predstavenstvo pripravuje zasadnutia rady a stará sa o ope­ratívne plnenie plánu činnosti federácie.

Článok 11

Predseda federácie

Predseda koná v mene federácie a podpisuje za ňu. Je predstaviteľom federácie navonok a reprezentuje ju v esperant­ských i neesperantských organizáciách. Spravidla vedie kongres, radu a predstavenstvo.

Článok 12

Revízori

Revízna komisia, resp. revízor je kontrolným orgánom federácie. Je volený kongresom na dané funkčné obdobie. Vyko­náva dozor nad činnosťou rady a predstavenstva. Je ne­závislý a za svoju činnosť zodpovedá kongresu. Revízna komisia, resp. revízor podáva kongresu správu o účtovnej uzávierke, rozpočte a ďalších zásadných otázkach v oblasti finančníctva a účtovníctva. Revízor alebo zástupca revíznej komisie sa zúčastňuje na zasadnutí rady aj predstavenstva federácie.

Časť tretia

Článok 13

Hospodárenie federácie

 1. Federácia hospodári podľa schváleného rozpočtu.

 2. Príjmami federácie sú:

– členské príspevky;

– účelové príspevky, dary a dedičstvo;

– dotácie;

– úroky z vkladov;

– ďalšie zdroje z činnosti federácie.

13.3 Finančné prostriedky môžu byť použité iba na aktivity súvisiace s činnosťou federácie.

13.4 Hospodárenie, účtovníctvo a správa majetku federácie sa vy­konáva podľa platných právnych predpisov.

Článok 14

Zánik federácie

14.1 Federácia môže zaniknúť:

 1. dobrovoľným rozpustením;

 2. zlúčením s iným združením;

 3. právoplatným rozhodnutím ministerstva o jej rozpustení.

K dobrovoľnému rozpusteniu a zlúčeniu s iným združe­ním je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny delegátov prítomných na kongrese federácie.

14.2 O vysporiadaní financií a majetku federácie po jej zániku rozhodne posledný kongres, ktorý menuje likvidátora.

Článok 15

Záverečné ustanovenie

Stanovy federácie boli prijaté na ustanovujúcom kongrese dňa 1.6.1997 v Pribyline a zmenené rozhodnutím kongresov 25.5. 2008 v Snine a 22. 5. 2010 v Trenčianskych Tepliciach.