Dejiny

Po krátkom odmlčaní sa esperantisti na Slovensku opäť združili a pod vedením niekoľkých oduševnených esperantistov začali aktívne pracovať. Výsledok bol utvorenie Zakladajúceho kongresu Slovenskej esperantskej federácie SKEF (ďalej len federácia), ktorý sa uskutočnil v dňoch 31.5-1.6.1997 v Pribyline.
Zakladajúci kongres zvolil za predsedu obetavého a oduševneného esperantistu Juraja Gondžúra zo Žiliny.

Prvý kongres SKEF-u sa uskutočnil 30. mája 1998 v Košiciach.
Kongres bol v sobotu popoľudní slávnostne ukončený už slovami novozvoleného predsedu Jána Vajsa z Liptovského Mikuláša.
Ján Vajs počas svojho funkčného obdobia využíval svoje vynikajúce organizačné schopnosti, vytvoril dobrý priestor, ukázal smer a metódy, ako využiť súčasné možnosti, ktoré môžu byť priaznivé pre naše hnutie.

Druhý kongres SKEF-u sa uskutočnil 2. júna 2001 v Ružomberku.
Počas kongresu bol zvolený Milan Zvara z Popradu, vynikajúci dlhoročný aktívny esperantista a funkcionár. Jeho meno bolo známe tiež v zahraničí. Mnohých sprevádzal Európou počas ekspedícií, navštevoval Univerzálne kongresy a rozličné podujatia. Celý svoj voľný čas venoval Esperantu.
Žiaľbohu začiatkom roku 2002 zomrel a my sme stratili nielen dobrého esperantistu, ale tiež dobrého človeka, ktorý bol ochotný vždy poradiť a pomôcť. Z toho dôvodu bolo treba zvolať Mimoriadny kongres, ktorý sa uskutočnil 19.mája 2002.
Do konca volebného bola zvolená pre funkciu predsedu Mária Tomašovičová z Nového Mesta nad Váhom.

Informácie o Treťom kongrese SKEF-u (28. – 30. mája 2004) nájde v tejto reportáži

Švtrtý konkgres sa konal 24. – 27. mája 2007 v Martine. Slovenskí esperantisti si pripomenuli sto rokov esperanta na Slovensku. Bolo zvolené vedenie v zložení: predseda Rastislav ŠARIŠSKÝ, podpredseda Stano MARČEK, hospodárka Alexandra VALIŠOVÁ.

Piaty kongres sa konal v roku 2010, šiesty kongres v roku 2013, siedmy kongres v apríli 2016, ôsmy kongres v roku 2019.

Spoločná fotka
Spoločná fotka z kongresu v roku 2016 v Nitre